baad caddol wacaysir ayróh qaffayda Qafár rakaakayal assakaxxuk geytiman.

baad caddol wacaysir ayróh qaffayda Qafár rakaakayal assakaxxuk geytiman.

Samarâ jaamiqata, Qunxa garabluk 09 /2015 I.L.L

“Qusba mablá wacaysirih” inta itrol assakaxxuk geytiman baad caddok wacaysir ayró baad caddol 43 haytoh addaay itiyoopiyah caddol 35 haytoh addaay, Qafár rakaakayih caddol kaadu 13 haytoh addah
Qunxa garabluk 8-12 tanih tan ayroorah addat assakaxxuk geytiman.

Tama qaffayda Samarâ jaamiqat Qafár rakaakayih doolatak qaadaa kee wacaysirih biirô luk cattiimak bicseenih yaniinim kee ayrok 08/01/15 gabbi rasuk Awaash fanti qalel yessekexxeenim kee tonnaah ayrok 09/01/15 Canruki daqaarak Calaydagì Parkil asskaxxuk aseenim timixxige. Ciggiiltah tan ayroora baxaabaxsale bicittel yassakaxxoonu waanah yaniinim timixxige.

Tama qaffaydal Samarâ Jaamiqatih Saqalah yan Dr Macammad Qusmaanaay, Qafár rakaakayak Qaadaa kee Wacaysir biirok saqalah yan Gifta Acmad Qabdulkaadiriiy, Wacaysir malaakah tan Ambaasadder Nasiise Chaaliiy, Itiyoopiyak daaran dacayrih eglak taama gexseh yan Gifta Maaqhoyya Maamoo kee tonnaah wacaysir langil taamittah tan missoynaanii kee baxaabaxsale miixiyaayi elle geytimte.

Samarâ jaamiqatak naharsì saqalah yan tama qaffaydah aracal abeh yan yaabal “Samarâ jaamiqat baritiyyaa kee barsiyyaay, kusaaq kee ayyuntiinoh ayfaafaay, tonnaah Jaamiqat hangi akah teceeh afkan akah hayteh tan dacarsittoo kee buqreh xiinâ langiiy, Maqaadin kee wacaysirî luk xakbisak mango weeloh tan taamoomit taamitak ayyunta ayfoofuk geytimtam” qaddoose.

“Wacaysir Samarâ jaamiqat maqar luk edde taamittuh afkan akah teceeh tan langittek langik teena kinniimih taagah irô baaxoo kee baaxoh addaay tonnaah rakaakayal geytimtah tan doolat kee doolat akke sinni missoynaanî luk cattiimak rakaakay elle yamixxigeh yan ginô gaddittee kee kalah tan wacaysir fanteenaani wacaysir abeenit doorittah tan fanteennaani akah takê na kee ayyunti tû xiiq kaadu hangit haak taamitak geytimaanah yaniinim” qaddoose.

Samarâ jaamiqat Qafár rakaakayak baxaabaxsale dariifal baxaabaxsale qunxa cooxuuy, garbô dubaalaa kee Microorganisms samaditte hanaawissah tan fanteenaanih hangi acayuk ossetinâ kusaaqitteh qokoluuy, ginô gaddah dacayriiy, Environment gaddah dacayriiy, Ecotourism kee waqla warraas ayfaafat assu waytah tan taamoomi abak geytimaanah yaniinim qaddoose.

Tatreh yan sanat Samarâ jaamiqataay, Itiyoopiyak wacaysir aydakaakanih inistiituyuut kee Qafár rakaakayak qaadaa kee wacsysiir biiro sittâ luk gacak baaxô caddol 10haytoh addah gexsite Turiizim koferensi bicseenim kissinna.

Tonnah tan gudguditte rakaakay caddol bictem boolaateh yan wacaysir langih uguugus kee rakaakayah geytimah yan daaran gadda baadah yaysexeexegoonuh hangi akah ucuyya heenih taamitoonuh kaxxa tû xiiqe lem yescessen.
**
Samarâ Jaamiqatak Umattah Angaraw Kee Baad Qallih Xayrektoreeti.

Umattah Ayfaaf Acenno !!