Samarâ jaamiqataay, Pelum Ethiopia Consortium kee Gawwaane buqrê tekniik kee mihrat aydakaakanih kolleej sittin gey wara (Firma) heen

Samarâ jaamiqataay, Pelum Ethiopia Consortium kee Gawwaane buqrê tekniik kee mihrat aydakaakanih kolleej sittin gey wara (Firma) heen

Samarâ jaamiqataay, Pelum Ethiopia Consortium kee Gawwaane buqrê tekniik kee mihrat aydakaakanih kolleej sittin gey wara (Firma) heen.
===============================
Samarâ jaamiqata, Naharsì kudok 07/2015 I.L.L

Samarâ jaamiqataay, Pelum Ethiopia Consortium kee Gawwaane buqrê tekniik kee mihrat aydakaakanih kolleej sittâ luk taamitoonu xiqsiissah tan sittin gey wara (Firma) heen.

Tama sittin gey Samarâ jaamiqatak naharsì saqal Dr Macammad Qusmaan Darasaay , Pelum Ethiopia Consortium Xayreteerih yan Dr Haylu arayaa kee Gawwaane buqrê tekniik kee mihrat aydakaakanih kolleejih saqal Gifta Macammad Cammadu Samarâ jaamiqatal geytimak sittin gey wara (firma) heen.

Samarâ jaamiqatak naharsì Saqal Dr Macammad Qusmaan iyyeemih “away abna sittin gey dubuk wara (firma) abaanam hinnay baaxô bagul abinah Oobisakaay abbinosak nì ayyuntah geysiisnah nan meqe xaloot kee tû xiiq kinniimih taagah toh cubbit haak taamitenno” axcuk Samarâ jaamiqat leh tan gulgulusso kee fayxi keenih baxxaqise.

Samarâ jaamiqatah yonticowweh yan baritiyyaay ,barisiyyaay, kusaaq kee ayyuntiinoh ayfaafih taamoomik ossotinah Jaamiqat hangi akah acayuk elle taamittah tan 3 langitte Axcih buqreey, Wacaysir kee maqaadin wagittaamal baxaabaxsale xisoosâ luk meqe xaloot leh tan taamoomit taamitaanamih fayxi loonuh yaniinim Jaamiqatak naharsì saqal qaddoose.

tama sittin gey Samarâ jaamiqat faktuh ikraarisseh tan #Biodiversitih_Fanteená wagittaamal tama langil Qafár rakaakayak baxaabaxsale Daqooritil taamitak temeeteh tan Pelum Ethiopia Consortium luk aydakaakan tû xiiq geyaanam kee kaxxa kaxxa xisoosâ luk fantaaxaw ginaanamih caddol kaxxa tû xiiq leh yan sittin gey kinnih tanim Doktoor liisolih yan Gifta Macammad Shumbacri qaddoose.

Pelum Ethiopia Consortium Xayreteerih yan Dr Haylaay iyyeemih ” a sittin gey abeenim kaxxa ruffa kaa hayteh tanim qaddoosak ken missoyná Qafár rakaakayak Samuroobi kee Konnabi Daqooritil abeenih yanin taamak kaxxa meqeh yan abak raag geyak sittin gey lih abeenih yanin missoynaanî luk baar leh tan meqe taama abeloonum” yescesse.

Gawwaane buqrê tekniik kee mihrat aydakaakanih kolleejih saqal Gifta Macammad Cammadu iyyeemih ” Gawwaane buqrê tekniik kee mihrat aydakaakanih kolleej gubat akak raaqam mihrat kee duddì malaak kinnih tanim kee tama Kolleej Saqì aydorraay, caxâ miruu kee caxaaxuwaa kee kalah tan langittel dariifâ qunxaaneyta xisak meqe xaloot leh tan taama takkem xiqtah tanim yescesse.
============================

Facebook 👇
https://www.facebook.com/susamara2008/
Telegram 👇 https://t.me/SamaraUniversityEthiopia
You tube 👇 https://youtube.com/channel/UCvDWGawVYKQa_FJY8supkBA?sub_confirmation=1
Samarâ Jaamiqatak Umattah Angaraw Kee Baad Qallih Xayrektoreeti.

Umattah Ayfaaf Acenno !!

Facebook (https://www.facebook.com/susamara2008/)
Samara University, Samara, Ethiopia
Samara University, Samara, Ethiopia, Logya, Welo, Ethiopia. 26,960 likes · 624 talking about this. Samara University of Ethiopia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.