Samarâ jaamiqatal 2 haytoh exxah gexsitak sugté 12haytô footimah aqayyaaré gexsiisaanam qimbimté.

Samarâ jaamiqatal 2 haytoh exxah gexsitak sugté 12haytô footimah aqayyaaré gexsiisaanam qimbimté.
===============================
Samarâ jaamiqata, kaxxa garabluk 08/2015 I.L.L
Natural Science/ Gino Missoh barteenitiy, Sanat 2014/15 aqayyaare beytuh samara jaamiqat culteh tani asaaki macsenta agat caddoh aqayyaare beyaanam qemmisen.

Tama aqayyaare Kaxxa garabluk 08 ilaa kaxxa garabluk 11/2015 antacawwuk sugelem timixxigé.

Samarâ jaamiqatal qimboh exxak ayyuntiinô sayniisih barittoh barteenit aqayyaaré saay kee salaamah gaba kalla hayteh tewqem kassinna.
===============================
Samarâ Jaamiqatak Umattah Angaraw Kee Baad Qallih Xayrektoreeti.

Umattah Ayfaaf Acenno !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.