Samarâ jaamiqatal 2haytoh exxah gexsittú waytá 12 haytô footimah aqayyaaré abtuh temeete barteenik arcibisak geytim

Samarâ jaamiqatal 2haytoh exxah gexsittú waytá 12 haytô footimah aqayyaaré abtuh temeete barteenik arcibisak geytim

jaamiqatal 2haytoh exxah gexsittú waytá 12 haytô footimah aqayyaaré abtuh temeete barteenik arcibisak geytimta.===============================
Samarâ jaamiqata, Kaxxa garabluk 05/2015 I.L.L
Samarâ jaamiqatal 2haytoh exxah gexsittú waytá sanat 2014/15 gexsitta 12haytô footimah aqayyaarék ginô sayneesih barittoh aqayyaaré abbinoosoonuh barteenit arcibisak geytimaanam timixxige.

Samarâ jaamiqat qimboh exxal gexsitak sugté ayyuntiinô sayniisih barittóh aqayyaaré saay kee salaamah gaba kalla heenih yewqeenim tamixxige .

Gexsittú waytá aqayyaaré kaxxa garabluk 08 ilaa kaxxa garabluk 11/2015 gexsitak sugtú waytah tanim kee kaxxa garabluk 07/2015 aqayyaarék amolladì tû ced kee addâ fakoot (Orentetion) antacawwelem yescessen.

aqayyaaré abtuh temeeteh tan barteenit akah yemeeteenih yanin aqayyaare sabhalaal luk abak meqe xaloot geyaanam Samarâ jaamiqat keenih qaagittá .
===============================
Samarâ Jaamiqatak Umattah Angaraw Kee Baad Qallih Xayrektoreeti.

Umattah Ayfaaf Acenno !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.