Samarâ jaamiqatal aqayyaarê caagiidah koobiseenitih(abbinoyseenitih) doreenih yanin aroocat gufne abaanamih program bicsen

Samarâ jaamiqatal aqayyaarê caagiidah koobiseenitih(abbinoyseenitih) doreenih yanin aroocat gufne abaanamih program bicsen

Samarâ jaamiqatal aqayyaarê caagiidah koobiseenitih(abbinoyseenitih) doreenih yanin aroocat gufne abaanamih program bicsen.
===============================
Samarâ jaamiqat, Kaxxa garabluk 05/2015 I.L.L

Samarâ jaamiqat Sanat 2014/2015 gexsitak geytimta 12haytô footimah aqayyaaré absiissuh temeeteh tan barseenitiiy, Suppervayzerwaay, inkih tan aqayyaarê caagiidah makaadó edde tengeleh tan wacaysir gufne bicisak rakaakayak dooreenih yanin wacaysir fanteenaanit gufne gexseenih yaninim timixxige.

qimbô gufne akak qimbiseenim Samarâ magaalak 25 km xexxaaral geytmtah tan ginook factah tan lee elle geytimta alalô bad wacaysir fanteenat gufne abeenim kee 2haytô gufne kaadu carra tandahoh karawwadet gufne gexseenih yaniinim timixxige.

Annah tan wacaysir gufneenak hadaf 12 haytô footimah aqayyaare absiisih baaxô caddok 4 kaalibik Samarâ jaamiqatî fan yemeeteh yan qibina annah yan saamit antifiqquk isinni baaxó yaaxigoonuuy, kaxxam assakat leh tan ginô gadditteh yabloonuh gexseenih yanin wacaysir gufné kinnih tanim yescessen.

Samarâ jaamiqat kaxxa hangi akah ucuyya elle taamittam faxxa langittek tiyak teeni wacaysir langi kinnuuk wacaysir fanteenaani taysexeexeguuy, tama langil kusaaq abtam faxxa kusaaq abeenitih kaxxa uguugus takke wacaysir gufne kinnih tanim yescessen.
============================
Samarâ Jaamiqatak Umattah Angaraw Kee Baad Qallih Xayrektoreeti.

Umattah Ayfaaf Acenno !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.