Sanat 2014/2015 liggidak 12haytô footimah aqayyaaréy Samarâ jaamiqatal gexsitak sugté saay kee salaamal gaba kalté

Sanat 2014/2015 liggidak 12haytô footimah aqayyaaréy Samarâ jaamiqatal gexsitak sugté saay kee salaamal gaba kalté

Sanat 2014/2015 liggidak 12haytô footimah aqayyaaréy Samarâ jaamiqatal gexsitak sugté saay kee salaamal gaba kalté.
==========================
Samarâ jaamiqata, Kaxxa garabluk 11/2015 I.L.L

Samarâ jaamiqatal Qunxa garabluk 30/2015 qimbisak gexsitak sugteh tan 12haytô footimah aqayyaarék sanat 2014/2015 liggidak 2 haytô caddoh barittok ellecaboh aqarraarey baaxô caddol gexsitak sugté saay kee salaamah gaba kalté.

Samarâ jaamiqatal qimboh exxal ayyuntiinô sayniisih barteenitih Qunxa garabluk 30 ilaa kaxxa garabluk 02/2015 fan gexsitak sugtem kee tonnaah 2haytoh exxah aqayyaaré Natural Science/ Gino Missoh barteenitih Kaxxa garabluk 08 ilaa 11/2015 fan aqayyaaré saay kee salaamah gaba kalla hayteh barteenit akak temeete dariifa fan gacisak geytimaanam timixxige.

Tama aqayyaaré saay kee salaamah gaba kaltuh baraay loqo macalteh tan aqayyaaré abniseenitiiy, Federaal kee saay dacayrih dagortiiy, Suppervayzeritteey, aqayyaarê fanteenaanih saqoltiiy, aqayyaaré abniseenitiiy, jaamiqat ayyuntaay, rakaakayaay, rasuu kee daqooritik tû barittô maktabitteh saqolti awlaytiit kee aqayyaare abteh tan barteenit luk sugteenih tanin kulsa le doorih Samarâ jaamiqat kulsale gadda siinih gacissa.

Annah tan aydaaduh raaqah yan baaxô baxiini dirkii kee tû barittô mexxatih gaadut tengeleh tan aqayyaaréh abnissoh taamat yengeleh yan qibinak inkih Samarâ Jaamiqat kee Qafár rakaakayal sugteenih tanin udduur tubleeniih cubbuseenih tanin meqe abtoota elle mannowtan dariifa fan taduuren waqdi aysaxaaxag taama abak ni ambaasadder akkettoonumuh kibaal lino.

Salaam Ambaasadderih tan Samarâ jaamiqat Salaamah akah temeeten innaa kee salaamah akah sugten innah akak temeeten dariifa fanah salaamah yalli sin gacisam Samarâ jaamiqat siinih qaagitta.
==========================
Samarâ Jaamiqatak Umattah Angaraw Kee Baad Qallih Xayrektoreeti.

Umattah Ayfaaf Acenno !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.