Tripartite Partnership for Academic Excellence Among East African Universities

Tripartite Partnership for Academic Excellence Among East African Universities


SU-31 May/2024
Makerere University of Uganda, alongside Samara and Jigjiga Universities of Ethiopia, has formed a tripartite partnership aimed at advancing academic excellence and innovation.

Presidents of Samara University and Jijiga University met Makerere University’s top management to explore collaborations in academic exchange programs, research, capacity building, industry partnerships, and student mobility.

This partnership positioning Makerere University, one of East Africa’s oldest and leading institutions, at the forefront of regional academic advancement.

The discussion, held following the 4th IGAD Ministers in Charge of Education Conference,in Uganda,Entebbe.
https://x.com/makerere/status/1796499726784758135?s=46


===============
Ayrô mawqah afrikah jaamiqatitte fanat Akaaxaamî caddol meqe angaaraw kee maqar le qalli yanuh Samarâ jaamiqat kee Jigjigah Jaamiqatih saqolti Ugandak Makerere jaamiqatih saqoltî luk walal gexsen.

Samarâ jaamiqatih Saqal Dr Macammad Qusmaan Darasa kee Jigjigah Jaamiqatih Saqal Dr Bashiir Qabdalla Ugandak #Makerere jaamiqatak fayyole miraaciinû luk walal gexsen.

Tama sidiica saqoltih miraaciinih fanat yekkeh yan walalak hadaf tû barittô bisô maxcooy, tuh ixxigaa kee akaaxaamî caagiidal ixxigâ tabaatabsa diggoosoonuuy, missô caagiida maqarroosoonuuy, duddí gablussooy, industurî fantaaxaw kee barteenitih barittô saamitte geysiisoonuh abeenih yanin walal kinnih tanim qaddoosen.

Ugandak Makerere jaamiqat ayrô mawqah afrikak akaaxaamî dadalih caddol kaxxam tamixxigeeh ayrî gexxo le jaamiqatittek jaamiqatak teeenah tan.

A walal elle gexseenim Ugandak Intebbeh magaalal IGAD adoytiitih tan baaxooxak tû barittô malookti
4haytoh addah gexisseh tan daffeenah aracal walaleenih yaniinim qaddoosen.
——-
#Ayyuntah ayfaaf Acenno !!
Ummattah angarawihTaama Sele.

Leave a Reply

Your email address will not be published.